Treća godina

Predmeti na 3. godini
Uskostručni predmeti

za opšte videti sajt Fakulteta 

PETI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-5

Broj časova 6
Šifra predmeta 0937035
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B1+.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2012). Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
2. Novaković-Lopušina, J. (red.)(2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Novaković-Lopušina, J. (1994). Basiswoordenboek. Beograd: Plato

Ocena znanja

Ispit na nivou B1+
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; izlaganje na zadatu temu

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 1

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937075
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa pojmom prevođenja u najširem smislu i istorijskim pregledom najznačajnijih pristupa nauci o prevođenju u teoriji do polovine XX veka. Osposobljavanje studenata da samostalno i pomoću rečnika i interneta pismeno prevode publicističke tekstove sa holandskog na srpski jezik.
Literatura 1. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

2. Leuven-Zwart, K. van (1992). Vertaalwetenschap. Amsterdam: Coutinho
3. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje stručnih i novinarskih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 5

(Sintaksa)
Broj časova 2
Šifra predmeta 0937025
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovama sintakse nizozemskog jezika. Daje se pregled tipova rečenica a potom se obrađuju rečenični delovi. Naglasak u ovom semestru je na valentnosti glagola. Posebna pažnja posvećuje se predloškoj dopuni uz glagole kao i neuvedenim zavisnim rečenicama.
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika, Beograd: Partenon
2. Bruffaerts, F., Du Mong, F., & Van de Putte, M. (2000). Handigram: Nederlandse referentiespraakkunst. Lier: Van In
3. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
4. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 3

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937045
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa holandskom i flamanskom prozom prve polovine 20. veka
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon
2. Hrestomatija
3. Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. (Internet). http://www.dbnl.nl/

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Kratki eseji na tri teme koje se biraju iz tematskih grupa
3. Usmeni ispit: Studenti odgovaraju na nizozemskom na 3 pitanja koja se tiču pređenog gradiva (teorijskog dela i pročitanih odlomaka iz Antologije). Za izlazak na usmeni deo ispita potrebno je pročitati minimum 6 dela integralno.

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1

Broj časova 2
Šifra predmeta 0937015
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama materijalne i duhovne kulture Nizozemlja od praistorije do pada Antverpena i podele na Sever i Jug.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa casova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa časova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

ŠESTI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-6

Broj časova 6
Šifra predmeta 0937036
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1+. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B1++.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2012). Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Novaković-Lopušina, J. (1994). Basiswoordenboek. Beograd: Plato

Radna obaveza

Samostalni istraživački rad (jezik, književnost ili kultura)
Napomena: Tema za rad se bira u konsultaciji sa predmetnim saradnikom. Rok za prijavu teme je 30. novembar. Rad se usmeno brani na za to predviđenom času.

Ocena znanja

Ispit na nivou B1++
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; odbrana seminarskog rada
Položen ispit na trećoj godini odgovara certifikatu iz višeg poznavanja sve četiri govorne veštine.

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 2

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937076
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa različitim teorijskim pristupima funkciji prevoda u kulturi koja je primaoc prevoda, prevodilačkom procesu kao i ulozi prevođenja u nastavi. Osposobljavanje studenata da samostalno i pomoću rečnika i interneta pismeno prevode stručne tekstove iz oblasti prava, medicine, ekonomije sa holandskog na srpski jezik.
Literatura  1. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
2. Leuven-Zwart, K. van (1992). Vertaalwetenschap. Amsterdam: Coutinho
3. Hrestomatija
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje stručnih i novinarskih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 6

(Morfosintaksa)
Broj časova 2
Šifra predmeta 0937026
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta U ovom semestru obrađuju se imenička, pridevska, predloška i priloška fraza sa naglaskom na predloškim dopunama uz imenice i prideve. Posebna pažnja posvećuje se imeničkim frazama (funkcionalnim spojevima imenica sa glagolima)
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika, Beograd: Partenon
2. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 4

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937046
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa holandskom i flamanskom prozom druge polovine 20. veka
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon
2. Hrestomatija
3. Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. (Internet). http://www.dbnl.nl/

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Kratki eseji na tri teme koje se biraju iz tematskih grupa
3. Usmeni ispit: Studenti odgovaraju na nizozemskom na 3 pitanja koja se tiču pređenog gradiva (teorijskog dela i pročitanih odlomaka iz Antologije). Za izlazak na usmeni deo ispita potrebno je pročitati minimum 8 dela integralno.

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 2

Broj časova 2
Šifra predmeta 0937016
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama materijalne i duhovne kulture severnog i južnog Nizozemlja u 17. i 18. veku.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa časova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa casova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

Oglasna tabla

Prev Next

23-09-2018

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu:   Savremeni nizozemski jezik G-5/8 Ponedeljak, 24.09, slušaonica 427 Vežba slušanja: 13.30  Usmeni ispit: 14.00   Savremeni nizozemski jezik G-3/4 Utorak, 25.09, slušaonica 427 od...

14-09-2018

Raspored ispita u VI (oktobarskom) roku 2018.

Raspored ispista u VI (oktobarskom) roku 2018. možete pogledati u prilogu.

09-09-2018

Usmeni ispit - Kulturna istorija 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 10č u slušaonici 427. 

08-09-2018

Usmeni ispit - Savremeni nizozemski jezik G-3

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-3 održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 16č u slušaonici 427.

07-09-2018

Usmeni ispiti - Savremeni nizozemski jezik G-5/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-5/8 održaće se u subotu, 8. septembra po sledećem rasporedu: Vežba slušanja G-5/8 od 15.15 u slušaonici 427; Usmeni ispit G-5/8 od 15.45. u slušaonici...

06-09-2018

Usmeni ispit Savremeni nizozemski jezik G-1/2 (septembarski rok)

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/2 održaće se u petak, 7. septembra do 17č u slušaonici 427.

15-08-2018

Raspored ispita u V (septembarskom) roku 2018.

Raspored ispita u V (septembarskom) roku možete pogledati u prilogu.

01-07-2018

Usmeni ispit Savremeni nizozemski jezik G-1/2

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/2 održaće se u utorak, 3. jula od 11 časova u slušaonici 427.

28-06-2018

Usmeni ispit: Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (kod Injasa De brajna) održaće se u ponedeljak, 2. jula od 16č u slušaonici 427. 

23-06-2018

Važno: Izmena satnice - Savremeni nizozemski jezik G-1/4

Pismeni ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/4 održaće se u ponedeljak, 25. juna od 10.00 časova. 

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo