Treća godina

Predmeti na 3. godini
Uskostručni predmeti

za opšte videti sajt Fakulteta 

PETI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-5

Broj časova 6
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Uslov

Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-3, odslušan predmet Savremeni nizozemski jezik G-4

Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B1+.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2012). Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
2. Novaković-Lopušina, J. (red.)(2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Novaković-Lopušina, J. (1994). Basiswoordenboek. Beograd: Plato

Ocena znanja

Ispit na nivou B1+
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; izlaganje na zadatu temu

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 1

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-3
Cilj predmeta Upoznavanje sa pojmom prevođenja u najširem smislu i istorijskim pregledom najznačajnijih pristupa nauci o prevođenju u teoriji do polovine XX veka. Osposobljavanje studenata da samostalno i pomoću rečnika i interneta pismeno prevode publicističke tekstove sa holandskog na srpski jezik.
Literatura 1. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

2. Leuven-Zwart, K. van (1992). Vertaalwetenschap. Amsterdam: Coutinho
3. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje stručnih i novinarskih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 5

(Sintaksa)
Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz predmeta Nizozemski jezik 3, odslušan predmet nizozemski jezik 4
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovama sintakse nizozemskog jezika. Daje se pregled tipova rečenica a potom se obrađuju rečenični delovi. Naglasak u ovom semestru je na valentnosti glagola. Posebna pažnja posvećuje se predloškoj dopuni uz glagole kao i neuvedenim zavisnim rečenicama.
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika, Beograd: Partenon
2. Bruffaerts, F., Du Mong, F., & Van de Putte, M. (2000). Handigram: Nederlandse referentiespraakkunst. Lier: Van In
3. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
4. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 3

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-3 i Holandske i flamanske književnosti 1, odslušan predmet Holandska i flamanska književnost 2
Cilj predmeta USticanje naučno-stručnog znanja o nizozemskoj književnosti u periodu od druge polovine 19. veka do dvadesetih godina 20. veka.
Literatura

1. Izbor tekstova iz perioda 1880-1920.
2. Izbor stručnih i naučnih radova o nizozemskoj književnosti od 1880-1920.
3. E. van Boven, M. Kemperink. Literatuur van de moderne tijd - Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw. Bussum, 2006.                                                                     4. J. Novaković-Lopušina: Klimop: Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Eerste helft van de twintigste eeuw. Beograd, 2012.

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit.
3. Usmeni ispit:.

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 3

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-3 i Kulturne istorije Holandije i Flandrije 1, odslušan predmet Kulturna istorija Holandije i Flandrije 2
Cilj predmeta Sticanje uvida u nizozemsku kulturnu istoriju i posebno istoriju umetnosti ovog podneblja u periodu od devetnaestog veka do prve polovine dvadesetog veka. Upoznavanje sa najznačajnijim nizozemskim kulturnim i društveno-političkim događajima i pokretima, umetnicima, umetničkim delima i opštim odlikama ovog perioda.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa casova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa časova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

ŠESTI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-6

Broj časova 6
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-4, odslušan predmet Savremeni nizozemski jezik G-5
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1+. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B1++.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2012). Contact! 3 Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Novaković-Lopušina, J. (1994). Basiswoordenboek. Beograd: Plato

Radna obaveza

Samostalni istraživački rad (jezik, književnost ili kultura)
Napomena: Tema za rad se bira u konsultaciji sa predmetnim saradnikom. Rok za prijavu teme je 30. novembar. Rad se usmeno brani na za to predviđenom času.

Ocena znanja

Ispit na nivou B1++
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; odbrana seminarskog rada
Položen ispit na trećoj godini odgovara certifikatu iz višeg poznavanja sve četiri govorne veštine.

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 2

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-4, odslušan predmet Prevođenje za nederlandiste 1
Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa različitim teorijskim pristupima funkciji prevoda u kulturi koja je primaoc prevoda, prevodilačkom procesu kao i ulozi prevođenja u nastavi. Osposobljavanje studenata da samostalno i pomoću rečnika i interneta pismeno prevode stručne tekstove iz oblasti prava, medicine, ekonomije sa holandskog na srpski jezik.
Literatura  1. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
2. Leuven-Zwart, K. van (1992). Vertaalwetenschap. Amsterdam: Coutinho
3. Hrestomatija
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje stručnih i novinarskih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 6

(Morfosintaksa)
Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz predmeta Nizozemski jezik 4, odslušan predmet Nizozemski jezik 5
Cilj predmeta U ovom semestru obrađuju se imenička, pridevska, predloška i priloška fraza sa naglaskom na predloškim dopunama uz imenice i prideve. Posebna pažnja posvećuje se imeničkim frazama (funkcionalnim spojevima imenica sa glagolima)
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika, Beograd: Partenon
2. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS
4. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 4

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-4 i Holandske i flamanske književnosti 2, odslušan predmet Holandska i flamanska književnost 3
Cilj predmeta USticanje uvida u razvoj ključnih književnih pravaca i poetskih načela nizozemske književnosti od dvadesetih godina do kraja pedesetih godina dvadesetog veka. Upoznavanje sa relevantnim teorijskim pojmovima i književnim pristupima.
Literatura

1. Antologija tekstova i odlomaka nizozemske proze prve polovine dvadesetog veka.
2. Izbor stručnih i naučnih radova o nizozemskoj književnosti u periodu prve polovine 20. veka.
3. E. van Boven, M. Kemperink. Literatuur van de moderne tijd - Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw. Bussum, 2006.                                                                     4. J. Novaković-Lopušina: Klimop: Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Eerste helft van de twintigste eeuw. Beograd, 2012.                                                                     5. J. Novaković-Lopušina: Uvod u holandsku i flamansku književnost (1. deo). Beograd, 2012.

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit.
3. Usmeni ispit.

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 4

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-4 i Kulturne istorije Holandije i Flandrije 2, odslušan predmet Kulturna istorija Holandije i Flandrije 3
Cilj predmeta Sticanje uvida u nizozemsku kulturnu istoriju i posebno istoriju umetnosti ovog podneblja u periodu od druge polovine dvadesetog veka na dalje. Upoznavanje sa najznačajnijim nizozemskim kulturnim i društveno-političkim događajima i pokretima, umetnicima, umetničkim delima i opštim odlikama ovog perioda.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa časova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa casova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

Oglasna tabla

Prev Next

17-01-2020

Usmeni ispiti: Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu: Ponedeljak, 20.01  Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 10 časova Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.30 časova Utorak, 21.01. Savremeni nizozemski jezik G-5/6 od...

13-01-2020

Termin održavanja ispita iz Književnosti i Nizozemskog jezika

Pismeni iz predmeta Uvod u holandsku i flamansku književnost 1/2 i Holandska i flamanska književnost 1/2 održaće se u sredu, 22.01. od 12 časova u slušaonici 427. Pismeni ispit iz Nizozemskog...

20-12-2019

Raspored ispita u I (januarskom) roku 2020

Raspored ispita u prvom ispitnom roku (januarski) 2020. možete pogledati u prilogu. Napomena: o terminu održavanja ispita iz Nizozemskog jezika 1-8 bićete naknado obavešteni.

14-12-2019

Nastava kod lektorke Mile Vojinović

Predavanja iz predmeta Uvod u holandsku kulturu, Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1 i 3, Nizozemlje i svet i Savremeni nizozemski jezik G-1 održavaće se od ponedeljka, 16. decembra, prema...

27-09-2019

Raspored nastave u zimskom semestru 2019

U prilogu možete pogledati raspored nastave u zimskom semestru 2019. godine. Važna napomena: u oktobru se neće održavati predavanja iz predmeta Uvod u holandsku kulturu, Kulturna istorija 1 i 3,...

18-09-2019

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se u petak, 20. septembra po sledećem rasporedu: Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 11.30 Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.45 Savremeni nizozemski jezik G-5/8...

18-09-2019

Izmena termina - Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (kod Injasa) održaće se u petak 20.09. od 16.45 u slušaonici 427.

09-09-2019

Raspored ispita u VI (oktobarskom) roku 2019

U prilogu možete pogledati raspored ispita u VI (oktobarskom) ispitnom roku.

04-09-2019

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se u petak, 6. septembra u slušaonici 427 po sledećem rasporedu:   Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 11.00 Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 11.45 Savremeni...

03-09-2019

Usmeni ispit Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (Injas)

Usmeni ispiti iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 kod Injasa de Brajna održaće se u petak, 6. septembra u slušaonici 427 s početkom u 17 časova.

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo